Algemene Voorwaarden van de Kunst van Inkopen

Home / Algemene Voorwaarden van de Kunst van Inkopen

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor de overeenkomst de volgende Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – OMVANG VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst omvat al hetgeen tussen de opdrachtgever en de Kunst van Inkopen is overeengekomen en vermeldt de aard en de omvang van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen, die in onderling overleg worden aangebracht.
 2. Wijzigingen op de overeenkomst gelden slechts indien ze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Het aangaan van de overeenkomst schept geen precedent voor de uitbreiding daarvan; over uitbreiding dient tussen opdrachtgever en de Kunst van Inkopen nader schriftelijk overeenstemming te worden bereikt.

Artikel 2 – RECHTEN OP GEGEVENS EN RESULTATEN

 1. De door de Kunst van Inkopen aan de opdrachtgever afgegeven stukken worden het eigendom van opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt, echter onder voorwaarde dat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de Kunst van Inkopen heeft voldaan.
 2. Het auteursrecht op rapporten, tekeningen en andere in het kader van de overeenkomst opgestelde stukken en verzamelde gegevens berust bij de Kunst van Inkopen.

Artikel 3 – ADVIESKOSTEN EN BETALING

 1. Is in de overeenkomst een “vaste prijs” opgenomen dan geldt deze prijs als de overeengekomen prijs. Is in die overeenkomst een “richtprijs” opgenomen dan geeft het vermelde bedrag niet meer dan een schatting van de kosten. In dat laatste geval staat tussen opdrachtgever en de Kunst van Inkopen vast, dat het te betalen bedrag zal worden vastgesteld op basis van de nacalculatie volgens de in de overeenkomst vermelde methode.
 2. De door de Kunst van Inkopen volgens de overeenkomst te factureren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting.
 3. De opdrachtgever dient, voor zover niet anders overeengekomen, de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen.
 4. Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig verricht, heeft de Kunst van Inkopen, met ingang van de dag waarop betaling uiterlijk had moeten geschieden, aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage en op de kosten van invordering.

Artikel 4 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST, ONTBINDING

 1. De overeenkomst treedt in werking wanneer opdrachtgever de overeenkomst zonder voorbehoud heeft ondertekend en het aldus ondertekende exemplaar bij de Kunst van Inkopen retour is ontvangen.
 2. De overeenkomst eindigt op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien overschrijding van de termijn dreigt, vindt hierover zo spoedig mogelijk overleg plaats met opdrachtgever. De aansprakelijkheid van de Kunst van Inkopen voor de gevolgen van overschrijding van de termijn strekt zich niet verder uit dan is bepaald in artikel 6.
 3. Indien de overeenkomst met het oog op een bepaalde natuurlijke persoon als adviseur is aangegaan en deze ook feitelijk met de uitvoering daarvan is belast, zal diens al dan niet duurzame geestelijke of lichamelijke invaliditeit een beroep op overmacht wettigen van de Kunst van Inkopen.
  In dat geval, net als bij het overlijden van die adviseur, heeft elke partij, mits na behoorlijk overleg, het recht de overeenkomst op te zeggen, indien en voor zover die partij, gezien de aard en het stadium van de uitvoering van de overeenkomst een redelijk belang om op te zeggen kan ontlenen.
 4. Indien:
  1. De opdrachtgever bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.
  2. De opdrachtgever herhaaldelijk te laat betaalt of overigens in verzuim komt met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst
  3. De nakoming door Opdrachtgever van een opeisbare verplichting uit hoofde van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt.
  4. Opdrachtgever voor of bij het ingaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of enige hem bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat de Kunst van Inkopen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, als het de ware stand van zaken had gekend, dan is de Kunst van Inkopen bevoegd, onverminderd alle andere rechten of vorderingen de overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Zonder zelf in enig geval van ontbinding als in het vorig lid bedoeld tot schadevergoeding te zijn gehouden, heeft de Kunst van Inkopen recht op vergoeding van het geldelijk verlies dat door tussentijdse beëindiging mocht ontstaan.

Artikel 5 – NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

Voor zover een tekortkoming in de nakoming van een verplichting de betrokken partij niet kan worden toegerekend, komt hij niet in verzuim en is hij niet tot schadevergoeding verplicht, mits hij de andere partij onverwijld en in ieder geval binnen de voor nakoming van de verplichting overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk heeft medegedeeld.

Artikel 6 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Kunst van Inkopen pleegt jegens de opdrachtgever eerst een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), indien het bij de uitvoering van de overeenkomst tekortschiet op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelend adviseur had kunnen en moeten vermijden, nadat de Kunst van Inkopen door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
 2. De totaal door de Kunst van Inkopen met betrekking tot de overeenkomst te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot het totale bedrag van de overeenkomst.
 3. De Kunst van Inkopen is gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

 1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst of overeenkomsten die daarmee samenhangen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
 3. Lid 2 laat onverlet:
  1. de bevoegdheid van de Kunst van Inkopen om voor beslechting van een geschil te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter;
  2. de bevoegdheid van partijen om bij overeenkomst een geschil aan arbitrage te onderwerpen.
 4. Alle kosten door de Kunst van Inkopen gemaakt ter uitoefening en behoud van zijn rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van de cliënt.
Contact formulier

Na het verzenden van uw e-mail nemen wij z.s.m. contact met u op!